Kontakt : + 421 948 044 330 

Obchodné podmienky

Predávajúcim je spoločnosť J&J TOPHOLZ s.r.o., Sama Chalupku 523/5, 043 43 Nižná, IČO: 51 691 141, DIČ 2120755384. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 70024/L.

Kontaktné údaje: mobil: +421 (0) 948 044 330,
e-mail: [email protected] 

Kupujúcim je súkromná osoba alebo spoločnosť, ktorá si vybrala tovar na stránkach internetového obchodu www.jjtopholz.sk a následne ho objednala. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť všetky údaje, najmä meno, adresu doručenia a kontaktné údaje.

OBJEDNANIE

Objednávkou tovaru z www.jjtopholz.sk sa rozumie telefonická objednávka po vzájomnej dohode predajcu a kupujúceho, alebo e-mailová objednávka potvrdená zákazníkom, na základe vypracovanej cenovej ponuky alebo e-mailová objednávka na základe produktov a cien uverejnených na stránke www.jjtopholz.sk zaslaná na e-mail: [email protected] s pripojenými správnymi a úplnými kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, kontakt). Na stránke www.jjtopholz.sk sa nachádza formulár-chcem cenovú ponuku, kde zákazník (kupujúci) môže vyplniť požadované produkty, množstvá a kontaktné údaje, po jeho odoslaní mu bude vypracovaná cenová ponuka na mieru, ktorá mu bude zaslaná na uvedení e-mail. Po potvrdení cenovej ponuky zo strani kupujúceho sa cenová ponuka stáva objednávkou.

Všetky objednávky potvrdené zákazníkom formou e-mailu alebo telefonicky sú záväzné.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, e-mail, popis objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail: [email protected], prípadne telefonicky na telefónom čísle: +421 (0) 948 044 330 na základe ktorého mu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky v prípade že o to požiada. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.

Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, dlhodobo nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa dovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu poštovou poukážkou alebo na bankový účet do 7 pracovných dní.

KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrh kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky e-mailom alebo telefonicky zo strany predávajúceho.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadky, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom a pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s ním oboznámiť.

DODANIE TOVARU

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh, rozmer, dĺžku, kvalitu a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka. Avšak predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu množstva objednávky zaokrúhlene smerom nahor vzhľadom na balenie tovaru výhradne na celé balíky, pričom kupujúci môže požiadať o zníženie počtu m2 o 1 balík pri preberaní tovaru od dopravcu.

Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zo strany výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru obchodu, najmä pri objednávke vyššej ako 1000,00€ žiadať od kupujúceho potvrdenie objednávky písomne.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť tovaru a zaplatiť za tovar podľa platobných podmienok dohodnutých v čase prijatia objednávky. Kupujúci sa zaväzuje umožniť včasný prístup k dohodnutému miestu dodania tovaru a odstrániť na mieste prekážky, ktoré by bránili manipulácii s tovarom pri vykládke alebo ktoré by mohli poškodiť techniku dopravcu. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to len v prípade že kupujúci neprevezme tovar z dôvodov iných ako sú nepredvídateľné okolnosti (počasie, rodinné problémy), opodstatnená nespokojnosť z kvalitou.

VRÁTENIA TOVARU (PRÁVO ODSTÚPENIA OD ZMLUVY)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť do 7 dní od zmluvy však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade uplatnenia práva odstúpenia od zmluvy musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. Tovar sa v lehote medzi dodaním a odstúpením od zmluvy zničil alebo spotreboval), musí kupujúci poskytnúť peňažitú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nie je možné vrátiť. Ak je tovar, ktorý sa vracia, poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny. Ku kúpnej cene, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu).

DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne.

CENY TOVARU

Ceny uvedené na  platné v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovaru na www.jjtopholz.sk nie je zahrnutá doprava materiálu, pričom dopravu v prípade dovozu si účtujeme. Doprava je účtovaná individuálne od miesta doručenia a množstva objednávky.
V prípade záujmu o objednanie tovaru, ktorý sa počíta inou MJ (napr. bežné metre, kusy, balíky) sa účtuje doprava v rozmedzí 25€ —> 35€, v závislosti od hodnoty objednávky a dohody predajcu a kupujúceho.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar na www.jjtopholz.sk môže kupujúci zaplatiť prostredníctvom predfaktúry, zvyčajne však hotovostnou platbou pri prevzatí tovaru od dovozcu.

Kupujúci nadobúda vlastnické práva na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny, t.j. pripísaním úhrady na účet predávajúceho.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci je povinný pred prevzatím a/alebo zaplatením zásielky dopravcovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to emailom na [email protected], kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt, druh, rozmer, kvalita a množstvo dodaného tovaru, opis poškodeného tovaru v čo najkratšom možnom čase, najviac 15 dní od kúpy/obdržania tovaru.

Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho znehodnotením, prípadne jeho častí v dôsledku zanedbania skladovania, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky alebo emailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ www.jjtopholz.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom dopytového formulára, telefonickej objednácky alebo emailovej objednávky nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2018.

HODNOTENIE KVALITY PODĽA STN 492110

(Vnútorné a vonkajšie obklady z rastlého ihličnatého dreva. Strojovo obrábané prvky s perom a drážkou)

  A B
Hrčovitosť dovolené: 
– čierne tužkové suky do 5 mm, netvoria ak skupinu; 
– zdravé zrastené suky do 10% šírky + 35 mm; 
– čiastočne zrastené suky, suky s kôrou, krídlové hrče, nezrastené hrče (nie 
vypadavé) do 10% šírky + 15 mm 
– ojedinelé malé vypadnuté a poškodené hranové suky do 20% najväčšej 
dovolenky veľkosti suku, ak nie je porušené krytie; 
– Sukovej zátky do najväčšej dovolenej veľkosti suku u max. 
10% dielcov 
nedovolené: 
– vypadavé hrče, diery po sukoch a zhnité suky
dovolené: 
– čierne tužkové suky do 5 mm; 
– zdravé zrastené suky, čiastočne zrastené suky, suky s kôrou, krídlové 
suky a nezrastené suky do 10% šírky + 50 mm; 
– hranové suky bez obmedzenia, vrátane vypadavých a poškodených, ak nie je 
porušené krytie ( „po zosadení 
bez diery“); 
– ojedinelé vypadavé hrče, diery po sukoch a zhnité 
suky do 15 mm; 
– zátky z toho istého druhu dreva
Vytrhané vlákna (opracovaním poškodené miesta) dovolené: 
v okolí hrčí: do 20% plochy suku; 
inde: do 20% maximálnej veľkosti suku (jedno miesto na meter)
dovolené: 
v okolí hrčí: do 40% plochy suku; 
inde: do 40% maximálnej veľkosti suku
Tlakové zakrivenie (kremenitosť), deformácia kremenitosť dovolena, 
zakrivenie a iné deformácie dovolené za predpokladu, že pero a drážka 
zaisťujú po celej dĺžke dobre zapadajúce spoj
Smolníky dovolené: 
– ojedinele do rozmeru 2 mm × 25 mm alebo rovnaké 
plochy (v mm2); 
– jeden Smolník do veľkosti 3 mm × 40 mm alebo rovnaké plochy v mm2 na 
každý 1,5 m dĺžky
dovolené: 
– do rozmeru 2 mm × 35 mm alebo rovnaké plochy neobmedzene; 
– tri smolníky do šírky 6 mm a celkovej dĺžky 150 mm alebo rovnaké plochy 
(v mm2) na 1 meter dĺžky
Trhliny dovolené: 
– vlasové trhliny (sotva viditeľné); 
– čelné trhliny nie dlhšie ako šírka dosky 
nedovolené: 
– prenikajúce trhliny s výnimkou čelných; 
– trhliny prebiehajúce z líca na bok; 
– odlupčivé trhliny; 
– trhliny na rubovej strane, pokračujúca po celej dĺžke dosky
dovolené: 
– prenikajúce trhliny na líci (max 1 mm šírky) do 300 mm dĺžky; 
– čelné trhliny nie dlhšie ako dvojnásobok šírky dosky nedovolené: 
– odlupčivé trhliny
Dreň dovolené na 1/3 dĺžky o šírke max 5 mm dovolené
Farebné rozdiely lícová strana: bez akéhokoľvek sfarbenie 
(sfarbenie na rubovej strane je dovolené)
dovolené: slabé sfarbenie ako červené 
a modré škvrny (sfarbenie na rubovej strane je dovolené)
Poškodenie napadnutím hubou nedovolené
Poškodenie hmyzom nedovolené
Obliny dovolené: na rubovej 
strane, ak nie je porušená drážka a pero
Zárasty kôry dovolené: ojedinele do rozmeru 5 mm 
× 50 mm 
alebo rovnaké plochy (v mm2)
dovolené

Trieda „AB“

Najmenej 40% našich produktov vyhovuje svojimi vlastnosťami požiadavkám triedy „A“ a najviac 60% dielcov vyhovuje svojimi vlastnosťami požiadavkám triedy „B“. Najviac 5% dielcov zásielky môže nespĺňaním požiadavky triedy „B“,  spĺňať aspoň požiadavky triedy „C“.

Vlhkosť

Vlhkosť drevenej podlahy musí byť pri dodaní v rozmedzí 12(+,-2)% (pre vykurované priestory v interiéri) alebo 17 (+,- 2)% (na iné použitie). Najviac u 5% dodávky sa smie vlhkosť odchyľovať o 3% pre použitie v interiéri a 4% pre iné použitia. Vlhkosť ostatných produktov musí byť pri dodaní v rozsahu 14(+,- 2)% alebo v rozsahu 17(+,- 2)%. V dôsledku zmien vlhkosti vzduchu sa môže meniť vlhkosť dreva a tým aj okamžité rozmery hotového výrobku v čase dodania. Hrúbka a šírka spravidla vzrastie alebo klesne o 0,25% pre každé 1% zvýšenie alebo zníženie vlhkosti dreva.

Vady výrobkov

Všetky prípadné chyby triedenie ako aj odchýlky vlhkosti produktov od vyššie uvedenej normy sa považujú za zjavné chyby. Rozhodujúcim okamihom pre posúdenie kvality i vlhkosti je okamih odovzdania tovaru odberateľovi. Výrobca nemôže ručiť za chyby (najmä zmeny vlhkosti) vzniknuté počas ďalšieho skladovania a manipulácie s výrobkami. Prípadné vady je možné takto reklamovať iba u dielcov, ktoré neboli ďalej spracované (napr. krátením, povrchovou úpravou a pod.).


J&J TOPHOLZ s.r.o.