Kontakt : + 421 915 515 363 , +421 948 044 330     Instagram         Facebook 

Email: jjtopholz@gmail.com 

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. OBJEDNÁVKA – KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku, s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu. V obidvoch prípadoch, je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu, všetky povinné položky objednávkového formulára. 
*ak je kupujúci právnicka osoba, musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČDPH. V danom prípade, sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve. Objednávka (objednávkový list), odoslaná predávajúcemu, sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať, alebo zrušiť, len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky, predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

  1. ZMLUVNÉ STRANY

„Kupujúcim“ sa rozumie, v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku (objednávkový list). Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu, resp. Emailom alebo faxom.
 
„Predávajúcim“ sa rozumie firma :

J&J TOPHOLZ s.r.o.
Sama Chalupku 523/5,
027 43 Nižná,
IČO: 51691141,
DIČ: 2120755384,
IČ DPH: SK2120755384

  1. DODACIE PODMIENKY

Tovar je doručovaný kupujúcemu v čo najkratšom možno čase, od záväznej objednávky, v závislosti od objednaného tovaru a času na výrobu. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru, nie sú súčasťou ceny tovaru. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru, alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené, ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

  1. CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB PLATBY

Po uskutočnení objednávky, bude na Váš e-mail, zaslané potvrdenie objednávky, spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom. Ponúkame Vám, platbu v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby,  v maximálnej hodnote nepresahujúcej celkovú sumu objednávky 200,00,-€ . Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa – kurierska spoločnosť.

Bezhotovostná platba vkladom na účet (číslo účtu zadáme po požiadavke/ zákazníka) Pri platbe bezhotovostným prevodom, sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne celkovú sumu objednávky 200,00,-€, predávajúci si vyhradzuje právo na uhradenie 100% faktúry z celkovej kúpnej ceny, pred odoslaním objednaného tovaru. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Objednaný tovar, je do úplného zaplatenia celkovej sumy, vo vlastníctve firmy :
J&J TOPHOLZ s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70024/L

  1. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

V prípade reklamácie tovaru, je kupujúci poviný  tovar reklamovať písomne prostredníctvom e-mailu s odoslaním na : jjtopholz@gmail.com

Zodpovednosť za škodu, prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru a predmetu zmluvy vopred dohodnutej záväznej objednávky.
Poverený dopravca, Vám doručí Vašu objednávku, pričom pri doručení je potrebné podpísať vlasnoručným podpisom preberací protokol (faktúru, dodací list) doručeného tovaru firmy J&J TOPHOLZ s.r.o.
(Podnikatelia, SZČO a právnické osoby, pri podpise preberacieho protokolu, je potrebné aj razítko-pečiatka). Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci, je povinný takéto vady, prípadne rozdiely v množstve, reklamovať písomne do 7 pracovných dní, odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu, alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom (vyžšie uvedený preberací firemný protokol) a je povinosťou kupujúceho nám to oznámiť v krátkom časovom období do 7 dní od doručenia tovaru. 
Kupujúci má právo, požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné, alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. 
V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar  na vlastné náklady na adresu  predávajúceho.

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

  1. NÁROK NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE U PREDÁVAJÚCEHO ZANIKÁ:

– nepredložením dokladu o zaplatení, faktúry, dodacieho listu, alebo záručného listu
– neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
– uplynutím záručnej doby tovaru
– fyzickým alebo chemickým poškodením tovaru Kupujúcim
– neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
– poškodením pri vlastnej doprave tovaru, poškodením ohňom, alebo inými zásahom vyššej moci
– zásahom a manipulovanie s tovarom neoprávnenej osoby
– poškodením tovaru zjavne nadmerným zaťažovaním alebo používaním nie obvyklým spôsobom na ktorý je tovar určený

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. 
V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. 
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom, do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. 
Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený-nerozbalený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní, po fyzickom obdržaní tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

V prípade, že sa tovar už nevyrába , nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru dodávateľa, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. Predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhrade za pôvodný tovar. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 7 pracovných dní).

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:
*Vaše identifikačné a kontaktné údaje, 
*údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu, súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky, oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2018.

HODNOTENIE KVALITY PODĽA STN 492110

(Vnútorné a vonkajšie obklady z rastlého ihličnatého dreva. Strojovo obrábané prvky s perom a drážkou)

  A B
Hrčovitosť dovolené: 
– čierne tužkové suky do 5 mm, netvoria ak skupinu; 
– zdravé zrastené suky do 10% šírky + 35 mm; 
– čiastočne zrastené suky, suky s kôrou, krídlové hrče, nezrastené hrče (nie 
vypadavé) do 10% šírky + 15 mm 
– ojedinelé malé vypadnuté a poškodené hranové suky do 20% najväčšej 
dovolenky veľkosti suku, ak nie je porušené krytie; 
– Sukovej zátky do najväčšej dovolenej veľkosti suku u max. 
10% dielcov 
nedovolené: 
– vypadavé hrče, diery po sukoch a zhnité suky
dovolené: 
– čierne tužkové suky do 5 mm; 
– zdravé zrastené suky, čiastočne zrastené suky, suky s kôrou, krídlové 
suky a nezrastené suky do 10% šírky + 50 mm; 
– hranové suky bez obmedzenia, vrátane vypadavých a poškodených, ak nie je 
porušené krytie ( „po zosadení 
bez diery“); 
– ojedinelé vypadavé hrče, diery po sukoch a zhnité 
suky do 15 mm; 
– zátky z toho istého druhu dreva
Vytrhané vlákna (opracovaním poškodené miesta) dovolené: 
v okolí hrčí: do 20% plochy suku; 
inde: do 20% maximálnej veľkosti suku (jedno miesto na meter)
dovolené: 
v okolí hrčí: do 40% plochy suku; 
inde: do 40% maximálnej veľkosti suku
Tlakové zakrivenie (kremenitosť), deformácia kremenitosť dovolena, 
zakrivenie a iné deformácie dovolené za predpokladu, že pero a drážka 
zaisťujú po celej dĺžke dobre zapadajúce spoj
Smolníky dovolené: 
– ojedinele do rozmeru 2 mm × 25 mm alebo rovnaké 
plochy (v mm2); 
– jeden Smolník do veľkosti 3 mm × 40 mm alebo rovnaké plochy v mm2 na 
každý 1,5 m dĺžky
dovolené: 
– do rozmeru 2 mm × 35 mm alebo rovnaké plochy neobmedzene; 
– tri smolníky do šírky 6 mm a celkovej dĺžky 150 mm alebo rovnaké plochy 
(v mm2) na 1 meter dĺžky
Trhliny dovolené: 
– vlasové trhliny (sotva viditeľné); 
– čelné trhliny nie dlhšie ako šírka dosky 
nedovolené: 
– prenikajúce trhliny s výnimkou čelných; 
– trhliny prebiehajúce z líca na bok; 
– odlupčivé trhliny; 
– trhliny na rubovej strane, pokračujúca po celej dĺžke dosky
dovolené: 
– prenikajúce trhliny na líci (max 1 mm šírky) do 300 mm dĺžky; 
– čelné trhliny nie dlhšie ako dvojnásobok šírky dosky nedovolené: 
– odlupčivé trhliny
Dreň dovolené na 1/3 dĺžky o šírke max 5 mm dovolené
Farebné rozdiely lícová strana: bez akéhokoľvek sfarbenie 
(sfarbenie na rubovej strane je dovolené)
dovolené: slabé sfarbenie ako červené 
a modré škvrny (sfarbenie na rubovej strane je dovolené)
Poškodenie napadnutím hubou nedovolené
Poškodenie hmyzom nedovolené
Obliny dovolené: na rubovej 
strane, ak nie je porušená drážka a pero
Zárasty kôry dovolené: ojedinele do rozmeru 5 mm 
× 50 mm 
alebo rovnaké plochy (v mm2)
dovolené

Trieda „AB“

Najmenej 40% našich produktov vyhovuje svojimi vlastnosťami požiadavkám triedy „A“ a najviac 60% dielcov vyhovuje svojimi vlastnosťami požiadavkám triedy „B“. Najviac 5% dielcov zásielky môže nespĺňaním požiadavky triedy „B“,  spĺňať aspoň požiadavky triedy „C“.

Vlhkosť

Vlhkosť drevenej podlahy musí byť pri dodaní v rozmedzí 12(+,-2)% (pre vykurované priestory v interiéri) alebo 17 (+,- 2)% (na iné použitie). Najviac u 5% dodávky sa smie vlhkosť odchyľovať o 3% pre použitie v interiéri a 4% pre iné použitia. Vlhkosť ostatných produktov musí byť pri dodaní v rozsahu 14(+,- 2)% alebo v rozsahu 17(+,- 2)%. V dôsledku zmien vlhkosti vzduchu sa môže meniť vlhkosť dreva a tým aj okamžité rozmery hotového výrobku v čase dodania. Hrúbka a šírka spravidla vzrastie alebo klesne o 0,25% pre každé 1% zvýšenie alebo zníženie vlhkosti dreva.

Vady výrobkov

Všetky prípadné chyby triedenie ako aj odchýlky vlhkosti produktov od vyššie uvedenej normy sa považujú za zjavné chyby. Rozhodujúcim okamihom pre posúdenie kvality i vlhkosti je okamih odovzdania tovaru odberateľovi. Výrobca nemôže ručiť za chyby (najmä zmeny vlhkosti) vzniknuté počas ďalšieho skladovania a manipulácie s výrobkami. Prípadné vady je možné takto reklamovať iba u dielcov, ktoré neboli ďalej spracované (napr. krátením, povrchovou úpravou a pod.).


J&J TOPHOLZ s.r.o.